Filosofie van het levenseinde


Eric Ettema

Disclaimer

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn ter algemene informatie van het publiek en van gėnteresseerden die werkzaam zijn in of gelieerd zijn aan de zorg. De gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Eric Ettema probeert filosofievanhetlevenseinde.nl zorgvuldig samen te stellen en te onderhouden. Daarbij maakt hij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Eric Ettema staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

De informatie op filosofievanhetlevenseinde.nl, van zowel Eric Ettema, adverteerders en andere partijen die informatie verstrekken, is voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciėle doeleinden.

Eric Ettema aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Evenmin garandeert Eric Ettema dat filosofievanhetlevenseinde.nl foutloos of ononderbroken functioneert.

Op filosofievanhetlevenseinde.nl wordt, al dan niet d.m.v. hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Eric Ettema niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Eric Ettema wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
© 2011 Mijn-eigen-website.nl